Print Logo Floresteca BV

Privacy

Privacy policy
Floresteca Foundation verklaart de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. voor het geven van informatie, het beoordelen en accepteren van u als toekomstige donateur/klant, het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, marketingactiviteiten, fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses. De persoonsgegevens worden ook aan Floresteca B.V. en Floresteca Agroflorestal Ltda ter beschikking gesteld in verband met uw eventueel bezoek aan de plantages en de registratie van uw adoptie-boom.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld m.b.t. onze stichtingactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling de tekst regelmatig te raadplegen indien u de site bezoekt.

Algemene voorwaarden site

Disclaimer
Deze website is opgezet als informatieve site en heeft als primair doel donaties te werven.

Functioneren van deze website
Floresteca Foundation stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Floresteca Foundation een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Floresteca Foundation vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijk aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website
Floresteca Foundation stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Floresteca Foundation de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor meer informatie contact op te nemen met Floresteca Foundation. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Floresteca Foundation niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floresteca Foundation worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.  Floresteca Foundation geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.